SC CENTRUL RIVERGATE SRL, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/9819/23.11.2001, CUI R014309635, cu sediul in București, Splaiul Unirii nr.64, sector 4, E-mail: office@rivergate.ro , tel.021/408.35.71.
Va informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către SC CENTRUL RIVERGATE SRL şi drepturile pe care le aveţi în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) şi legislaţia naţională privind protecţia şi securitatea datelor personale, în vigoare.
Ne propunem să protejăm datele personale ale angajaţilor şi să fim transparenţi cu privire la categoriile de date prelucrate. SC CENTRUL RIVERGATE SRL înţelege obligaţiile care îi revin faţă de dumneavoastră ca angajat şi doreşte să vă ajute să înţelegeţi cum şi de ce prelucrăm datele dumneavoastră.
Această notificare adresată dvs. are menirea de a clarifica modalităţile în care SC CENTRUL RIVERGATE SRL foloseşte datele cu caracter personal ale angajaţilor şi trebuie studiată coroborat cu politica de protecţie şi securitatea a datelor a SC CENTRUL RIVERGATE SRL..
Legislaţia în acest domeniu se schimbă rapid şi noi anticipăm că această notificare va fi revizuită şi adusă la zi în acord cu noile reglementări.

SCOPUL SI BAZA LEGALA A PRELUCRĂRILOR
In conformitate cu legislaţia naţionala ( Legea nr.190/2018, Legea nr.506/2004) si europeana (Regulamentul 679/2016/UE,Directiva 58/2002/CE) in vigoare, SC CENTRUL RIVERGATE SRL are obligaţia de a administra in condiţii de siguranţa si numai pentru scopurile specificate, datele personale care ii sunt furnizate.
SC CENTRUL RIVERGATE SRL prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, ale legilor locale şi europene privind protecţia datefor precum şi, în calitate de angajator, în conformitate cu prevederile specifice legislaţiei muncii. În momentul în care se decide încheierea unui contract de muncă cu dumneavoastră, compartimentul Resurse Umane al SC CENTRUL RIVERGATE SRL vă solicită un set de date personale şi documente.

Ulterior, datele dumneavoastră personale sunt prelucrate și de alte compartimente din cadrul societății (financiar, IT).

Datele personale furnizate de dumneavoastră, în calitate de angajat, în mod liber, notate pe propria răspundere pe formularele-tip folosite la angajare, dar şi copiile după documentele de identitate, de stare civilă, studii şi calificări, starea de sănătate, date fiscale/bancare, sunt necesare în contextual îndeplinirii obligaţiilor legale privind încheierea şi executarea contractului individual de muncă.
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pentru:
- Executarea contractului individual de muncă (CIM, întocmirea dosarului de personal, fişa postului);
- Completarea REVISAL;
- Întocmirea şi transmiterea statelor de plată;
- Bonurile de masă;
• Plata salariului şi/sau altor sume (deconturi) prin virament bancar;
- Comunicarea angajat - angajator;
- Respectarea oricărei cerinţe legale de reglementare în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii (colaborarea şi schimbul de informaţii cu medicul de medicina a muncii, prevenirea si stingerea incendiilor PSI/SU);
- Monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor, bunurilor utilizate de SC CENTRUL RIVERGATE SRL În acest context SC CENTRUL RIVERGATE SRL poate supraveghea video unele părţi ale incintelor în care îşi desfăşoară activitatea pentru asigurarea pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a împrejmuirilor acestora;
- Accesul în imobilul Rivergate din București, și punctele de lucru Slatina și Tulcea, conform drepturilor de acces alocate;
- Scopuri arhivistice;
- Scopuri statistice.
Dacă la angajare nu sunteţi de acord cu furnizarea datelor personale, SC CENTRUL RIVERGATE SRL în calitate de angajator nu poate să demareze demersurile legale pentru întocmirea CIM şi executarea acestuia.

TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII DATELOR
Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă
- articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR - prelucrare în scopuri precontractuale şi Contractuale precum şi
- pentru îndeplinirea unei obligaţii legale care îi revin operatorului (SC CENTRUL RIVERGATE SRL.), conform articolului 6 alin.(1) litera c) din GDPR.
În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, SC CENTRUL RIVERGATE SRL solicită consimţământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin.(2) lit. (a) din GDPR.
Prelucrarea datelor speciale privind starea de sănătate vor fi prelucrate în temeiul art.9 alin.(2) lit. h, de către medicul de medicina muncii în calitate de persoană desemnată.
Efectuarea de studii statistice, în măsura în care vor fi făcute, se vor face în baza art. 9 alin. (2) lit. (j) din GDPR.
Legislaţia care guvernează raporturile de muncă: Codul Muncii,Contractul Colectiv de Munca la nivel de societate, Codul Fiscal învigoare şi Legea 1/2011.
Politica privind protecţia şi securitatea datelor personale la nivelul SC CENTRUL RIVERGATE SRL este de a colecta numai datele personale necesare în scopuri convenite, astfel solicităm angajaţilor noştri să comunice datele cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri.
Atunci când este necesar a se prelucra datele personale pentru a executa anumite obligaţii legale în interesul legitim şi asumat alangajaţilor noştri, putem solicita acestor angajaţi să furnizeze informaţii şi despre alte persoane vizate, cum ar fi membrii familiei (ex. copii şi/sau părinţi aflaţi în întreţinere pentru anumite deduceri).
Datele pe care le deţinem despre dumneavoastră sunt în principal informaţiile pe care ni le-aţi pus la dispoziţie cu ocazia angajării, completate ulterior cu informaţii generate de execuţia contractului individual de muncă.
Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care vă sunt solicitate şi supuse prelucrărilor sunturmătoarele:
- nume, prenume,
- CNP,
- seria şi nr. de la CI,
- sexul,
- data şi locul naşterii,
- cetăţenia,
- semnătura,
- datele din actele de stare civilă,
- dosar de pensie,
- asigurări de sănătate şi sociale,
- profesie,
- loc de muncă,
- formare profesională - diplome, studii, adeverinţe,
- situaţia familială,
- situaţia militară
- caziere judiciare,
- detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reşedinţă.etc.,
- permisul de conducere (în cazul şoferilor),
- date bancare,
- referinţe/recomandări,
- accidente de muncă,
- adresa de MAC a calculatorului care se conectează la reţeaua de internet a SC CENTRUL RIVERGATE SRL
- date din curriculum vitae.
Ne rezervăm dreptul de a decide ce date vom avea nevoie pentru îndeplinirea contractului cu dumneavoastră în calitate de angajat, strict în conformitate cu prevederile legale.

DATE SPECIALE ALE ANGAJAŢILOR DEŢINUTE DE SC CENTRUL RIVERGATE SRL
SC CENTRUL RIVERGATE SRL nu prelucrează date personale speciale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice,sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind viaţa sexuală sau orientareasexuală ale unei persoane fizice.
SC CENTRUL RIVERGATE SRL prelucrează date speciale ale angajaţilor în ce priveşte starea de sănătate în condițiile precizate la articolul 9, alineatul 2, litera (d) şi (h) din 6DPR. Datele biometrice ale angajaţilor pot fi prelucrate numai dacă angajatul şi-a dat consimţământul explicit pentru prelucrarea acestui tip special de date, conform articol 9, aliniat 1, litera (a).
Dacă consideraţi că într-un document pe care l-aţi furnizat la angajare, din propria iniţiativă (cerere,formular de candidatură, CV, scrisoare de motivaţie) aţi prezentat date personale sensibile, puteţi să solicitaţi ştergerea acestor informaţii şi dovada ştergerii lor.

SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SC CENTRUL RIVERGATE SRL colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terţi (cum ar fi recomandări .adeverinţe de la angajatori, instituţii de învăţământ) sau documente publice.
În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obţinute de la terţi persoane juridice, aceştia din urmă au obligaţia de a vă furniza informaţiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise. Angajaţii noştri pot utiliza secţiunile relevante ale acestei Note de informare sau îndruma persoanele vizate la această Nota de informare, după caz.

CATEGORII DE DESTINATARI Al DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele personale ale angajaţilor sunt destinate utilizării de către operator (SC CENTRUL RIVERGATE SRL şi pot fi communicate următorilor destinatari:
a) Persoana vizată (angajatul);
b) Autorităţi publice centrale/locale (ITM, ANAF, etc.);
c) Servicii sociale şi de sănătate (CNAS, ANOFM, etc);
d) Societăţi bancare;
e) Ambulanța BGS ( medicina muncii);
f) Angajatorul/potenţialul angajator al persoanei vizate;

SC CENTRUL RIVERGATE SRL garantează fiecărui angajat că dezvăluirea datelor către terţi se fac în baza prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizaţi la litera a)-c) şi numai pe baza consimţământului/cererii exprese a angajatului, lit d)-f).

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR PERSONALE
SC CENTRUL RIVERGATE SRL păstrează datele personale ale angajaţilor atât timp cât este necesar scopului pentru care au fost colectate, în concordanţă cu legislaţia privind protecţia datelor personale.
Durata de păstrare a datelor prelucrate în vederea încheierii şi executării unui contract individual demuncă este nedeterminată.
Dacă la un moment dat, fiind în afara obligaţiilor contractuale de muncă, vă veţi exercita dreptul la ştergere a datelor, SC CENTRUL RIVERGATE SRL. va continua să păstreze un set de date personale de bază (nume, data naşterii, perioada contractuală etc.) conform cerinţelor legale.
Inregistrările video ale camerelor de supraveghere sunt stocate pentru o perioadă de maxim 30 de zile, apoi se șterg.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ SI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA
Aveţi posibilitatea, în anumite condiţii prevăzute de către GDPR, să exercitaţi următoarele drepturi:
Dreptul de a fi informat
- Prezenta notificare de protecţie a datelor furnizează informaţiile pe care aveţi dreptul să le primiţi.
Dreptul de acces la date
- Vă rugăm să ne contactaţi daca doriţi o confirmare că datele dumneavoastră sunt prelucrate şi dacă doriţi să vedeţi cum sunt gestionate.Nu este nicio taxă în acest sens iar răspunsul este furnizat în termen de o lună de la data cererii (cu excepţia cazului în care cererea este nefondată sau excesivă).

Dreptul de rectificare
- Vă rugăm să ne informaţi cu privire la orice dată pe care o considerați in inexactă sau incompletă și doriți să o rectificăm sau completăm şi vom răspunde în termen de cel mult o lună de la data solicitării.Vom transmite modificările oricăror terţe părţi care trebuie să le schimbe şi vă vom informa că acest lucru a fost făcut.
Dreptul de ştergere
- Puteţi să vă exercitaţi dreptul de a şterge datele dvs. personale într-un număr de situaţii (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesareîn raport cu scopul pentru care au fost create sau vă retrageţi consimţământul dvs.). Unde este posibil se vor respecta toate aceste cereri, deşi unele detalii fac parte din dosarele permanente ale SC CENTRUL RIVERGATE SRL.care nu pot fi în mod rezonabil eliminate, conform legii.
Dreptul la restricționarea prelucrării
- Puteţi să ne spuneţi că putem păstra datele dvs., dar trebuie să oprim prelucrarea. Acest lucru se poate cere atunci când doriţi să verificaţi corectitudinea datelor sau scopul procesării acestora.
Dreptul la portabilitatea datelor
- Datele dvs. se află înregistrate atât în format fizic cât şi electronic, în baze de date prelucrate manual. Noi vom face tot ce se poate pentru a furniza informaţii într-un format portabil, dar este puţin probabil că vom putea crea sisteme automate pentru a face acest lucru.
Dreptul de opoziție
- Dacă putem, vom opri procesarea datelor dvs. dacă vă opuneţi procesării bazate pe un interes legitim sau dacă în situaţia dumneavoastră personală apar situaţii care vă determină să vă exercitaţi acest drept (inclusiv profilarea).Vom opri procesarea datelor dvs. dacă vă opuneţi procesării înscopuri de cercetare şi statistici.
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată,
inclusiv crearea de profiluri.
- Nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată adatelor, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactaţi direct, responsabilul cu protecţia datelor din SC CENTRUL RIVERGATE SRL. la adresa dpo@rivergate.ro.

TRANSMITEREA DATELOR CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ

Numai în cazul angajaţilor care pleca in schimb de experienţa sau pentru o şcolarizare se poat transfera anumite date personale, dar numai pe bază de consimţământ formulat expres de către angajat. Transferul datelor se va executa în baza unui acord bilateral de protecţie a datelor personale stipulate prin clauze contractuale.
DETALII PRIVIND PRELUCRĂRILE DE DATE SPECIALE SAU ÎNTEMEIATE PE CONSIMTAMANT
Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR "persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) "persoana vizată şi-a dat consimţământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepţia cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicţia prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimţământul persoanei vizate", aveţi dreptul dea vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteţi modifica sau elimina consimţământul în orice moment, şi vom acţiona imediat în consecinţă, cu excepţia cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

ANGAJAMENTUL ȘI POLITICA SC CENTRUL RIVERGATE SRL PRIVIND PROTECŢIA Si SECURITATEA DATELOR
SC CENTRUL RIVERGATE SRL tratează cu mare seriozitate protecţia şi securitatea datelor. Avem politici interne de control cu privire la pierderea, distrugerea, furtul, utilizarea frauduloasă de date fizice şi electronice. La datele personale ale angajaţilor pot avea acces numai personal cu atribuţii specifice din cadrul compartimentului RU şi managerii cu atribuţii privind angajarea de personal, compartimentul financiar – salarizare și IT pentru accesul în incintă și în rețeaua de calculatoare.
Personalul SC CENTRUL RIVERGATE SRL care prelucrează datele dumneavoastră este instruit şi obligat sub sancţiunea Codului Penal să păstreze confidenţialitatea datelor dumneavoastră personale. SC CENTRUL RIVERGATE SRL a început să implementeze o serie de măsuri suplimentare de protecţie a datelor persoanale fizice şi electronice stocate. Pe măsură ce acestea vor fi implementate veţi fi informaţi periodic.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Responsabilul SC CENTRUL RIVERGATE SRL pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat la adresa de email: dpo@rivergate.ro, sau direct la sediul SC CENTRUL RIVERGATE SRL tel 021/408 35.11, interior 1118.
De asemenea, e bine să ştiţi că la nivelul României funcţionează Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP") şi că aveţi dreptul să depuneţi o plângere atunci când consideraţi că v-au fost încălcate drepturile, accesând sîte-ul web: www.dataprotection.ro.
Informarea se face prin următoarele modalităţi: prelucrare cu tot personalul, postare pe site-ul www.rivergate.ro.
Fiecare angajat va fi solicitat să confirme prin semnătură, că a luat la cunoştinţă de acest document.
Prezenta notă de informare este adresată și angajaților SC RIVERGATE FIRE SRL.